Slovenské bicykle za skvelé ceny

Všeobecné obchodné podmienky

  
Článok 1
Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tieto všeobecne obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa Anna Urbanová PND HOBBY, miesto podnikania Rastislavova 3, 97101 Prievidza, Slovenská republika, IČO: 30 426 871, DIČ: 1020581573, IČ DPH: SK1020581573, zapísaný v registri Okresného úradu Prievidza, číslo živnostenského registra: 307-3711 (ďalej len „Predávajúci“) a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci“) pri kúpe tovaru a/alebo služieb ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.pndbikes.sk (ďalej len „E – shop“) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom E – shopu (ďalej len „Kúpna zmluva“).
2. Tieto VOP sa vzťahujú na kúpu tovaru a /alebo služieb objednaných prostredníctvom E – shopu.
3. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Ak je Kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy bližšie neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa  a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení.
4. Kupujúcim sa  rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar a/alebo služby prostredníctvom E – shopu.
5. Spotrebiteľom sa rozumie:
a. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti ( § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník),
b. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania ( § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. Z. o ochrane spotrebiteľa).
6. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár spracovaný systémom E – shopu, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru a/alebo služieb z ponuky E – shopu a celkovú cenu tohto tovaru(ďalej len „Objednávka“).
7. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke E – shopu.
8. Službou sa rozumie plnenie Predávajúceho uvedené v ponuke E – shopu, ktoré nie je dodaním tovaru.
9. Orgánom dozoru nad činnosťou Predávajúceho je Slovenská Obchodná inšpekcia - Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01  Trenčín, tel. č. 032/640 01 09 (ďalej len „SOI“).
10. Kontaktné údaje Predávajúceho:

Anna Urbanová PND HOBBY

Rastislavova 3, 97101 Prievidza, Slovenská republika

IČO: 30 426 871     DIČ: 1020581573    IČ DPH: SK1020581573

Tel.:        +421 46 542 3359, E – mail:   pndhobby@centrum.sk

(ďalej jednotlivo aj ako „miesto podnikania Predávajúceho“, „kontaktné telefónne číslo Predávajúceho“, „kontaktná e-mailová adresa Predávajúceho“ a spolu aj ako „Kontakty“).
11. Výdajné miesto Predávajúceho je na adrese miesta jeho podnikania.

        Článok 2
Objednávka tovaru

1. Objednávka tovaru a /alebo služby vzniká odoslaním formulára Objednávky ( t.j. výberom a potvrdením tovaru a/alebo služieb uložených do košíka v E-shope). Pre riadne odoslanie Objednávky je Kupujúci povinný vyplniť požadované údaje a zvoliť si spôsob dopravy a platby.
2. Objednávka sa stáva pre Kupujúceho záväznou jej elektronickým odoslaním Predávajúcemu. Prijatá Objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy. 
3. Objednávka obsahuje vyjadrenie súhlasu Kupujúceho s týmito VOP. Kupujúci odoslaním Objednávky záväzne potvrdzuje, že bol poučený o možnosti odstúpiť od Kúpnej zmluvy (resp. zmluvy o poskytnutí služby) v zmysle článku 8 týchto VOP a, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.
4. Kupujúci sa odoslaním Objednávky zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu tovaru a/alebo služby v nej uvedenú a náklady na doručenie objednaného tovaru.
5. Kupujúci nemá nárok na uzavretie Kúpnej zmluvy.  Predávajúci je oprávnený odmietnuť doručenú Objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu. Pre vylúčenie pochybnosti platí, že Objednávka zaniká
odmietnutím Objednávky zo strany Predávajúceho alebo márnym uplynutím 5 (päť) dňovej lehoty na potvrdenie Objednávky.
6. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia Objednávky Predávajúcim (ďalej len „Kúpna zmluva“), a to v rozsahu tovarov a/alebo služieb, ktoré potvrdenie Objednávky obsahuje. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok Kupujúceho tovar v určenom mieste dodania prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a náklady na doručenie.
7. Akákoľvek zmena Objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode Kupujúceho a Predávajúceho. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je Predávajúci akceptovať. 
8. Kupujúcemu je doručený e-mail s potvrdením prijatia Objednávky Predávajúcim (E-shopom), preukazujúci uzavretie Kúpnej zmluvy. Objednávka registrovaného Kupujúceho je po prihlásení dostupná v užívateľskom účte Kupujúceho (ďalej len „Užívateľské konto“).

Článok 3
Storno objednávky

1. Do momentu odoslania tovaru Kupujúcemu, môže Kupujúci Objednávku písomne, resp. elektronicky odvolať (storno Objednávky). S včasným odvolaním Objednávky Kupujúcim nie sú spojené žiadne poplatky zo strany Predávajúceho. V prípade, ak už Kupujúci vopred uhradil kúpnu cenu a došlo k odvolaniu Objednávky v súlade s týmto bodom, Predávajúci vráti Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť najneskôr v lehote 14 (štrnásť) pracovných dní, a to bezhotovostným prevodom na účet uvedený Kupujúcim, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak.
 
Článok 4
Kúpna cena

1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom E – shopu je uvedená vždy bezprostredne pri tovare, v mene Euro a vrátane DPH (ďalej len „kúpna cena“). Záväzná kúpna cena tovarov a/alebo služieb je vždy uvedená aj v Objednávke a potvrdení Objednávky doručenej Kupujúcemu.
2. Všetky kúpne ceny uvedené pri tovaroch a službách sú konečné. 
3. Ku kúpnej cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa zvoleného spôsobu doručenia Kupujúcim (kúpna cena a cena za dopravu ďalej spolu aj ako „celková cena“).
4. Záväzok Kupujúceho zaplatiť celkovú cenu je splnený momentom pripísania celkovej ceny v plnej výške na účet Predávajúceho alebo odovzdaním celkovej ceny kuriérovi, Slovenskej pošte, alebo zodpovednému zamestnancovi Predávajúceho pri osobnom prevzatí tovaru, ak ho Kupujúci preberie na výdajnom mieste Predávajúceho alebo tovar doručí Predávajúci, resp. jeho poverený zamestnanec osobne do určeného miesta dodania.
5. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny kúpnej ceny v opodstatnených prípadoch (vis maior), o zmene kúpnej ceny je však povinný Kupujúceho vopred upovedomiť a zároveň s plnením Objednávky v novej (zmenej) kúpnej cene musí Kupujúci vysloviť akceptáciu. V opačnom prípade má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez akéhokoľvek storno poplatku.

Článok 5
Platobné podmienky

1. Predávajúci akceptuje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
a. v hotovosti,
b. bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho, resp. elektronickou platbou/platobnou kartou prostredníctvom autorizovaných služieb za podmienok uvedených v Internetovom obchode;
    a to platbou vykonanou:
a. na dobierku (platba poštovému prepravcovi/kuriérovi alebo Predávajúcemu pri doručení tovaru na adresu doručenia),
b. pri osobnom prevzatí na výdajnom mieste Predávajúceho (v hotovosti alebo bezhotovostnou úhradou kúpnej ceny),
c. vopred (bezhotovostným prevodom).
2. Pri úhrade celkovej ceny bankovým prevodom sú platobné údaje Predávajúceho uvedené v potvrdení Objednávky doručenom Kupujúcemu, ktorý je platbu oprávnený realizovať buď bankovým prevodom, alebo vkladom hotovosti na účet Predávajúceho. Pri platbe je Kupujúci povinný uviesť správny variabilný symbol, ktorý je uvedený v potvrdení Objednávky, inak nemusí byť pripísaná platba správne priradená k Objednávke Kupujúceho.
3. Predávajúci môže za podmienok uvedených v E - shope poskytnúť Kupujúcemu zľavu z kúpnej ceny, a to:
a. zľavu z kúpnej ceny v súvislosti s vytvorením Užívateľského konta,
b. zľavu za opakovaný nákup v E - shope,
c. zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu.
4. Bližšie informácie o možnostiach platby za tovar sú uvedené v samostatnej časti E – shopu označenej ako Doprava a platby

Článok 6
Dodacie podmienky

1. Predávajúci tovar dodáva nasledovnými spôsobmi:
a. prostredníctvom Slovenskej pošty;
b. prostredníctvom prepravnej (kuriérskej) spoločnosti ;
c. prostredníctvom výdajného miesta (na adrese miesta podnikania Predávajúceho)
d. osobne Predávajúcim na miesto dodania.
Predávajúci poskytuje služby na výdajnom mieste ( adrese miesta podnikania Predávajúceho)
2. Objednávky Predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, obvykle do 3 (troch) pracovných dní, najneskôr však do 30 (tridsať) pracovných dní, ak nie je pri tovare uvedená iná dodacia lehota. O vyexpedovaní objednávky/odoslaní objednaného tovaru je Kupujúci bez zbytočného odkladu informovaný e-mailom (elektronicky).
3. Doba doručovania/prepravy tovaru je obvykle najviac 3 (tri) pracovné dni.
4. Pri platbe realizovanej vopred začína dodacia lehota plynúť odo dňa pripísania celkovej ceny na účet Predávajúceho za podmienky, že Kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až odo dňa priradenia platby k príslušnej Objednávke. Po pripísaní celkovej ceny na účet Predávajúceho (okrem ak si Kupujúci zvolí spôsob platby pri doručení t. j. na dobierku), bude tovar odoslaný Kupujúcemu bez zbytočného odkladu.
5. Ak bol na základe Objednávky objednaný tovar, ktorý nie je na sklade Predávajúceho a/alebo ktorý z objektívnych dôvodov nemôže alebo nevie Predávajúci doručiť Kupujúcemu riadne a včas, Predávajúci o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu elektronicky upovedomí Kupujúceho.
6. Ak nie je tovar alebo oznámenie o uložení zásielky na pošte doručené Kupujúcemu ani do 7 (sedem) dní od doručenia e-mailu o vyexpedovaní Objednávky/odoslaní tovaru, Kupujúci bezodkladne elektronickou formou kontaktuje  Predávajúceho a následne podľa potreby svoju dodaciu poštu.
7. Predávajúci zasiela tovar riadne zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný si zásielku po prebratí skontrolovať, preveriť neporušenosť zásielky a skontrolovať obsah zásielky. Viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) Kupujúci neprevezme a do potvrdenia o doručení uvedie vady a poškodenia, resp. dôvod neprevzatia zásielky. Akékoľvek prípadné nezrovnalosti alebo vady tovaru je Kupujúci povinný bezodkladne reklamovať. Oneskorené reklamácie vzťahujúce sa na porušenosť zásielky alebo množstvo dodaného tovaru nebudú Predávajúcim akceptované.
8. Ak Kupujúci v Objednávke uvedie inú osobu ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný, táto osoba sa považuje za osobu oprávnenú prevziať doručený tovar a uvedenie mena oprávnenej osoby v Objednávke sa považuje za jej splnomocnenie Kupujúcim na prevzatie objednaného tovaru.
9. Záväzok Predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru Kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v určenom mieste dodania.
10. Bližšie informácie o možnostiach dodania tovaru Predávajúcim ako i aktuálnych cenách za doručenie Objednávky sú uvedené v samostatnej časti E – shopu označenej ako Doprava a platby. Kupujúci je s cenou za dopravu objednaného tovaru riadne vopred oboznámený v elektronickom formulári Objednávky.


Článok 7
Prevod vlastníckeho práva

1. Vlastnícke právo prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho  momentom zaplatenia celej kúpnej ceny.
2. Záručná doba.
Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 (dvadsaťštyri) mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. V prípade použitého tovaru sa Kupujúci a Predávajúci môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, najmenej 12 (dvanásť) mesiacov.
3. Ku každej objednávke je priložený daňový doklad (faktúra), ktorá zároveň slúži ako záručný list. Ak výrobca k tovaru poskytuje samostatný záručný list, Kupujúci ho obdrží spolu so zakúpeným tovarom. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí týkajúcich sa daňového dokladu/záručného listu bude Kupujúci bezodkladne kontaktovať Predávajúceho prostredníctvom jeho Kontaktov.
4. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za:
a. dodržanie ceny uvedenej pri tovare (platnej) v čase odoslania Objednávky Kupujúcim Predávajúcemu;
b. dodanie tovaru bez vád a poškodení, okrem ak boli takéto vady/poškodenia v čase kúpy pri tovare deklarované, resp. ide o použitý tovar o čom bol Kupujúci informovaný v bližšom popise zakúpeného tovaru;
c. dodanie tovaru v množstve a druhu tak, ako je uvedené v objednávke.
5. Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za:
a. oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (poštou alebo prepravnou spoločnosťou);
b. oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne vyplnenou adresou dodania Kupujúcim;
c. poškodenie tovaru zavinené doručovateľom (poštou alebo prepravnou spoločnosťou).

Článok 8
Odstúpenie od zmluvy a poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

1. V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov na diaľku (elektronicky) pričom Predávajúci riadne a včas poskytol Kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení (ďalej len „Zákon“), je Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom oprávnený aj bez uvedenia dôvodu v zmysle  ustanovenia § 7 ods. 1 Zákona od Kúpnej zmluvy (resp. zmluvy o poskytnutí služby) odstúpiť do 14 (štrnásť) dní od prevzatia tovaru na základe Kúpnej zmluvy alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, a to v súlade s Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy zverejneným na stránke E-shopu. V zmysle § 7 ods. 4 Zákona sa tovar považuje za prevzatý Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
a. tovary objednané v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný;
b. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo kusu;
c. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
2. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
3. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
a. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
b. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho,
c. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré Kupujúci výslovne požiadal Predávajúceho. 
4. Kupujúci môže voči Predávajúcemu uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy nasledovnými spôsobmi:
a. listinnou formou, t. j. formou doporučeného listu adresovaného na adresu miesta podnikania Predávajúceho, alebo 
b. osobne formou zápisu o odstúpení od zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, alebo
c. prostredníctvom elektronickej pošty na kontaktnú e-mailovú adresu Predávajúceho.
5. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže na odstúpenie od zmluvy použiť formulár - "Formulár na odstúpenie od zmluvy", ktorý sa nachádza v časti Vrátenie, výmena a reklamácia. V prípade odstúpenia od zmluvy Kupujúcim prostredníctvom elektronickej pošty, alebo prostredníctvom príslušného formulára Predávajúci odošle Kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od zmluvy.
6. Ak Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej Kupujúci odstúpil.
7. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.
8. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 (štrnásť) dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať tovar v nepoškodenom stave, bez akýchkoľvek známok užívania alebo opotrebovania, spolu so všetkou dokumentáciou, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, a to späť na adresu sídla Predávajúceho. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar Kupujúci zasiela formou doporučeného listu/balíka. Tovar zaslaný Predávajúcemu na dobierku nebude prevzatý.  
9. Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 (štrnásť) dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy vráti Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy ( vrátane nákladov na dopravu) . Predávajúci vráti Kupujúcemu tieto platby rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované akékoľvek platby. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu ako spotrebiteľovi platby podľa tohto bodu skôr, ako mu je tovar dotknutý odstúpením riadne doručený alebo pokiaľ Kupujúci riadne nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.
10. Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho bol tovar dodaný Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť Predávajúcemu poštou, Predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady.
11. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu. 
12. Ak sa má na základe zmluvy o službách začať poskytovanie služby Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo ak Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom o poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada, Predávajúci je povinný
a) poučiť spotrebiteľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy, a
b) vyžiadať od spotrebiteľa výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že spotrebiteľ bol riadne poučený podľa písmena a) tohto bodu.
13. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom nie je povinný platiť za služby poskytnuté počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy bez ohľadu na rozsah poskytnutého plnenia, ak:
a. Predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy; 
b. Predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie o povinnosti spotrebiteľa znášať náklady na vrátenie tovaru, vrátane nákladov na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
14. Ak Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom odstúpi od zmluvy o službách, pričom pred začatím poskytovania služieb udelil Predávajúcemu výslovný súhlas podľa bodu 12. písm. b, tohto článku, spotrebiteľ je povinný uhradiť Predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. 
15. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:
a. ak Kupujúci nezaplatil celkovú cenu ani v lehote 30 (tridsať) dní odo dňa odoslania potvrdenia Objednávky,
b. ak Kupujúci, ktorý Objednávku neodvolal resp. od zmluvy riadne neodstúpil, neprevezme objednaný tovar v súlade so spôsobom doručenia uvedeným v Objednávke ( v prípade doručenia poštou v stanovenej odbernej lehote, v prípade osobného odberu v lehote do 14 (štrnásť) dní odo dňa odoslania oznámenia e-mailom a/alebo SMS o Objednávke pripravenej na osobný odber),
c. ak napriek primeranému úsiliu Predávajúceho, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať objednaný tovar, najmä ak bol tovar vypredaný, nevyrába alebo nedodáva sa a/alebo nie je v možnostiach Predávajúceho objednaný tovar alebo službu zaobstarať (poskytnúť).
16. Odstúpenie Predávajúceho od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia Kupujúcemu, pričom pre odstúpenie od zmluvy je postačujúce jeho doručenie elektronickou formou. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti Predávajúci Kupujúcemu v lehote 14 (štrnásť) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak. 
17. Nárok Predávajúceho na náhradu škody, najmä účelne vynaložených nákladov v súvislosti s márnym pokusom o dodanie objednaného tovaru nie je odstúpením od zmluvy zo strany Predávajúceho nijakým spôsobom dotknutý.

Článok 9
Reklamácia tovaru

1. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru týkajúce sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho prostredníctvom E- shopu.
2. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola vada bezodplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci odstráni vadu bez zbytočného odkladu. Ak sa reklamovaná vada nepreukáže alebo sa preukáže, že sa nejedná o záručnú vadu, Predávajúci reklamáciu písomne zamietne.
3. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru (alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti), len ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru a/alebo závažnosť vady.
4. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
5. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide  o odstrániteľnú vadu, avšak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave a/alebo pre väčší počet vád tovar ďalej riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
6. Ak tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitá tovar má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.
7. Reklamáciu (právo zo zodpovednosti za vady tovaru) je Kupujúci povinný u Predávajúceho uplatniť bezodkladne, ihneď po vzniku vady na tovare. Ak Kupujúci v dôsledku omeškania s reklamáciou vady resp. v dôsledku pokračujúceho užívania tovaru zapríčiní prehĺbenie vady, resp. znehodnotenie tovaru, táto skutočnosť môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie.
8. Ak tovar vykazuje vady, Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u Predávajúceho tak, že Predávajúcemu doručí reklamovaný tovar spolu s dokladom o úhrade tovaru, resp. záručným listom a písomným oznámením Kupujúceho o uplatnení reklamácie na kontaktnú adresu Predávajúceho. Reklamovaný tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý. Kupujúci je povinný  v oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, inak zodpovedá Predávajúcemu za škodu, ktorá Predávajúcemu v súvislosti s uvedením klamlivých, zavádzajúcich alebo inak nepravdivých  údajov spôsobí. Formulár „Oznámenie o uplatnení reklamácie“  nájdete v samostatnej časti Vrátenie, výmena a reklamácia tovaru.
9. Kupujúci môže urobiť oznámenie o uplatnení reklamácie niektorým z nasledovných spôsobov:
a. v listinnej podobe, t. j. formou doporučeného listu adresovaného na kontaktnú adresu Predávajúceho,
b. zaslaním správy elektronickej pošty na kontaktnú e-mailovú adresu Predávajúceho.
10. Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne nasledujúce podmienky:
a. doručením oznámenia o uplatnení reklamácie a dokladu o úhrade tovaru, resp. príslušného záručného listu vzťahujúceho sa k tovaru Predávajúcemu;
b. doručením reklamovaného tovaru Kupujúcim Predávajúcemu.
11. Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o oprávnenosti reklamácie a o postupe jej vybavenie do 3 (troch) pracovných dní od začatia reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 (tridsať) dní odo dňa začatia reklamačného konania. Predávajúci sa zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 (tridsať) dní odo dňa uplatnenia reklamácie Kupujúcim.
12. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
a. ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru;
b. ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim;
c. ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou; vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru;
d. ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar;
e. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru;
f. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami;
g. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením;
h. ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci;
i. ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru neoprávnenou osobou;
j. ak boli spôsobené používaním tovaru v rozpore s jeho účelom, všeobecnými zásadami alebo iným porušením záručných podmienok.  
13. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru, v dôsledku ktorého sa môže prirodzene meniť vzhľad a postupne prirodzene znižovať funkčnosť tovaru.
14. Reklamovaný tovar musí byť riadne vyčistený, zbavený nečistôt a musí byť hygienicky nezávadný podľa obecných hygienických zásad.
15. Pokiaľ Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 (tridsať) dní odo dňa jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je SOI alebo subjekt zapísaný v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov. Spotrebiteľ má právo voľby subjektu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.
16. Ustanovenia tohto článku VOP sa výslovne nevzťahujú na Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. v platnom znení.

Článok 10
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Predávajúci a Kupujúci sú zmluvnými stranami Kúpnej zmluvy/zmluvy o poskytnutí služby a su viazaní ich právami a povinnosťami z nich vyplývajúcimi, ako aj ustanoveniami týchto VOP.  
2. Kupujúci je povinný: 
a. prevziať objednaný tovar; 
b. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu Predávajúcemu; 
c. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní. 
3. Predávajúci je povinný: 
a. dodať Kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene;  
b. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať Kupujúcemu všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, návod na použitie, prípadne záručný list.

 
Článok 11
Ochrana osobných údajov

Bližšie informácie sú uvedené v samostatnej časti E – shopu Ochrana osobných údajov.

 
Článok 12
Ostatné dôležité informácie

1. Predávajúci je platcom DPH.
2. Tovar je predávaný na základe vzoru (fotografie) uvedeného na stránke E - shopu Predávajúceho. Fotografie (obrázky) priradené k jednotlivým tovarom sú ilustračné. Rozdiely medzi fotografiami a dodaným tovarom nie sú dôvodom na odstúpenie od zmluvy zo strany Kupujúceho, pokiaľ Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný tovar.
3. Registrácia nie je podmienkou nákupu.

Článok 13
Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť a dopĺňať tieto VOP. Akékoľvek zmeny VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia v E – shope. 
2. V prípade zmeny VOP sa na Kúpnu zmluvu resp. zmluvu o poskytnutí služby vzťahujú VOP platné v momente odoslania Objednávky Kupujúcim.
3. Právne vzťahy založené Kúpnou zmluvou resp. zmluvou o poskytnutí služby sa prednostne riadia ustanoveniami takejto zmluvy, ustanoveniami týchto VOP, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami VOP, ďalej príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, pričom zmluva a VOP majú prednosť pred dispozitívnymi zákonnými ustanoveniami.
4. V prípade, ak akékoľvek ustanovenie zmluvy alebo týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení zmluvy/ VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Predávajúci a Kupujúci sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.


Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 24.12.2021.


 

 • Telefonické objednávky
  046/5423359
 • Doprava zadarmo
  pre objednávky nad 100 €
 • Tovar na sklade
  expedujeme do 24 hod.
 • Zákaznícky servis
  0465423359

   

 • Servis do 48 hodín samozremosť.
 • Predaj na splátky

 • benefit karta od play.google.com
 • Facebook

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.