Slovenské bicykle za skvelé ceny

 

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov


Toto sú podrobné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov prevádzkovateľom v zmysle nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov; ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákona SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).
Prevádzkovateľ Anna Urbanová PND HOBBY, miesto podnikania Rastislavova 3, 97101 Prievidza, Slovenská republika, IČO: 30 426 871, v súvislosti s prevádzkou internetového obchodu www.pndhobby.sk prijal na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré zaručujú zákonné spracúvanie osobných údajov.     
Prevádzkovateľ zaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a otázok zo strany dotknutých osôb, ako aj iných osôb.                     
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov môžete prevádzkovateľa kedykoľvek kontaktovať telefonicky na tel.: +421 46 54 233 59, e-mailom: pndhobby@centrum.sk alebo písomne na adresu Rastislavova 3, 97101 Prievidza.


K osobným údajom pristupuje prevádzkovateľ profesionálne a citlivo a:                  
⦁    neposkytuje ich tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru a vedenie účtovníctva),
⦁    ukladá ich v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu,
⦁    získava výhradne osobné údaje nevyhnutné na riadne spracovanie a vybavenie objednávky tovaru a služieb.

Všetci pracovníci prevádzkovateľa, ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.


⦁    Aké osobné údaje spracúvame?
E – shop. Aby sme mohli vybaviť vašu objednávku a splnili si všetky zákonné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa pre doručenie, adresa na fakturačné účely, údaje o objednávke, údaje o platbách, kontaktná osoba, tel. č., e-mail.
Evidencia reklamácií. Aby sme  mohli  vybaviť Vašu reklamáciu spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa a druh pobytu, adresa pre doručenie, adresa na fakturačné účely, údaje o reklamovanom tovare, číslo bankového účtu, údaje o platbe, spôsob vybavenia reklamácie, tel. č., e-mail, podpis, meno a priezvisko kontaktnej osoby, tel .č. kontaktnej osoby.
Marketing. Aby sme vám mohli zasielať informácie o produktoch a službách a obracať sa na vás s prieskumom trhu,  spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu  e-mail.
Užívateľské konto. Aby ste mohli byť registrovaným užívateľom, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa pre doručenie, adresa na fakturačné účely, údaje o objednávke, údaje o platbách, kontaktná osoba, tel. č., e-mail.
⦁    Nutnosť spracúvania osobných údajov
Získavame a spracúvame iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie našich záväzkov, vyplývajúcich z doručenej objednávky, a to v súlade s Nariadením GDPR. 
V prípade využitia kontaktného formulára prevádzkovateľ spracúva údaje v súlade s Nariadením GDPR za účelom vybavenia Vami doručeného podnetu.
⦁    Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?    
E – shop. Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.
Účtovníctvo. Vaše osobné údaje spracúvame za účelom splnenia si našich zákonných povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov, najmä za účelom vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a vedenia účtovníctva.
Evidencia reklamácií. Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu uplatnenia Vašej reklamácie za účelom jej vybavenia. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, z dôvodu plnenia zmluvnej povinnosti.
Marketingová komunikácia. Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas. Ak si neželáte dostávať marketingové e-maily, môžete ich zrušiť kliknutím na odkaz nachádzajúci sa na konci nášho e-mailu (newslettera), prípadne nás o tejto skutočnosti stačí informovať prostredníctvom nášho kontaktného e-mailu.
Užívateľské konto. Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, Vášho prehľadu o realizovaných objednávkach a platbách, prípadne o získaných výhodách a ich využívaní a na registráciu do vernostného programu. Kedykoľvek nás môžete požiadať o zmazanie Vášho užívateľského konta, a to prostredníctvom nášho kontaktného e-mailu alebo písomne na adrese miesta podnikania prevádzkovateľa.

 • Komu vaše údaje poskytujeme?

Za účelom splnenia si zmluvných povinností poskytujeme Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu prepravcovi (doručovateľovi tovaru).
V prípade reklamácie ich poskytujeme v nevyhnutnom rozsahu za účelom jej riadneho vybavenia prepravcovi a dodávateľovi (výrobcovi).
V rámci agendy účtovníctva ich poskytujeme spoločnosti, ktorá nám v súlade s osobitným právnym predpisom zabezpečuje vedenie účtovníctva.
Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym subjektom spravujúcim databázy osobných údajov, okrem ak by nám táto povinnosť bola uložená zákonom.
Vaše osobné údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám pre účely nevyhnutné na plnenie zmluvy (objednávky) a rovnako pre účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa :
Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942

 • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame v súlade s Nariadením GDPR a Zákonom predovšetkým po dobu trvania zmluvného. V prípadoch spracúvania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné údaje uchovávané po dobu 5 (päť) rokov, alebo do odvolania Vášho súhlasu.
Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie našich povinností, ktoré nám vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. uchovávanie jednotlivých účtovných záznamov v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, pre prípady preukázania splnenia si daňových povinností v zmysle daňových právnych predpisov zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a pod.), uchovávame po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi. Vo všeobecnosti sa riadime zásadou minimalizácie uchovávania osobných údajov v zmysle Nariadenia GDPR a preto budú Vaše osobné údaje, ktoré nepodliehajú archivácii podľa osobitných právnych predpisov, bezodkladne vymazané alebo anonymizované.
Evidencia reklamácii. Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii uchovávame po dobu 5 (päť) rokov.
Marketing. Dokumenty týkajúce sa marketingu uchovávame po dobu, na ktorú ste nám poskytli súhlas, prípadne  kratšiu dobu, a to do času odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na vymedzenú dobu, osobné údaje sa spracovávame pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým bol súhlas udelený.
Užívateľské konto. Dokumenty týkajúce sa užívateľského konta sa uchovávame po dobu platnosti Vašej registrácie. Na základe žiadosti o zrušenie užívateľského konta bezodkladne vymažeme všetky Vami poskytnuté údaje pre tento účel, resp. v súvislosti s ním. 

 • Bezpečné internetové bankovníctvo 

Pri platbách cez internet pomocou platobných systémov zadávate všetky svoje údaje na zabezpečených stránkach banky, preto Vašimi citlivými platobnými údajmi neprichádzame do styku; dozvieme sa len úspešný alebo neúspešný výsledok Vami realizovanej transakcie.

 • Zverejnenie údajov

Naša spoločnosť osobné údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

 • Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny. 

 •  Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v listinnej a elektronickej a forme, a to v nasledovných programoch a online aplikáciách:
⦁    účtovný softvér: Pohoda (od Stromware, s.r.o.)
⦁    pokladničný systém: Pohoda ( od Stromware, s.r.o.)
⦁    program na administráciu e-shopu: NextShop ( od NextCom, s.r.o.)
⦁    aplikácia na rozosielanie mailov: NextShop (od NextCom, s.r.o.)

 • Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Prevádzkovateľ má nastavenú dôslednú heslovú politiku. Počítače, na ktorých sa spracúvajú osobné údaje sú zabezpečené antivírovým programom. Osobné údaje spracúvajú len poverené osoby, ktoré sú pravidelne školené o ochrane vašich osobných údajov. Rozsah ich kompetencií vyplýva z pracovnej zmluvy a z pokynov prevádzkovateľa.  

 •  Aké máte práva?

Nariadenie GDPR, resp. Zákon Vám zabezpečujú najmä nasledujúci rozsah práv.
Právo na prístup. Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie. V prípade, že o Vás získavame veľké množstvo údajov, môžeme od Vás požadovať, aby ste špecifikovali svoju požiadavku na okruh konkrétnych údajov, ktoré o Vás spracúvame.
Právo na opravu. K tomu, aby sme o spracúvali len Vaše aktuálne osobné údaje potrebujeme, aby ste nám ich zmenu oznámili bez zbytočného odkladu. V prípade, že spracúvame nesprávne údaje, máte právo požadovať ich opravu.
Právo na výmaz. O výmaz môžete žiadať najmä ak ste odvolali Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ spracúvania, alebo v prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo sa pominul účel, na ktorý sme Vaše osobné údaje spracúvali a nespracúvame ich za iným kompatibilným účelom. Vaše údaje nemáme povinnosť vymazať, ak sú nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Právo na obmedzenie spracúvania. V zákonom ustanovených prípadoch môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, najmä ak počas toho, ako namietate správnosť spracúvaných údajov alebo v prípade, že namietate nezákonné spracúvanie údajov, bude ich  spracúvanie obmedzené pokiaľ si uplatníte Vaše práva. Vaše údaje naďalej spracúvame ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Právo na prenosnosť. Ak je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo vykonávané za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej s Vami a zároveň vykonávané automatizovanými prostriedkami, máte právo od nás obdržať Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte. Ak o to budete mať záujem a bude to technicky možné, Vaše osobné údaje prenesieme priamo k inému prevádzkovateľovi. Toto právo nebude možné uplatniť na spracúvanie vykonávané z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.
Právo namietať voči spracúvaniu. Ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej, alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na základe našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Na základe Vašej námietky spracúvanie osobných údajov obmedzíme a pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať nebudeme a Vaše osobné údaje zmažeme. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Po vznesení námietky Vaše osobné údaje už na tento účel spracúvať nebudeme.
Právo podať sťažnosť. Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením, resp. Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov, najmä v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v miesta údajného porušenia. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.
Právo odvolať súhlas. Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie. Ak sa kedykoľvek neskôr rozhodnete, že máte záujem opätovne dostávať od nás obchodné a marketingové ponuky o našich produktoch a službách, svoj odvolaný súhlas (respektíve podanú námietku) môžete kedykoľvek znovu udeliť, a to ktoroukoľvek vyššie uvedenou formou kontaktu.

 • Aké máte povinnosti?

Uvádzajte iba úplné a pravdivé údaje.
V prípade zmeny údajov svoje údaje zaktualizujte a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
Ak nám poskytnete osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), odoslaním objednávky potvrdzujete, že tak robíte výhradne s jej súhlasom a dotknutú tretiu osobu ste vopred oboznámili so skutočnosťou, že jej osobné údaje nám poskytujete, ako i so všetkými uvedenými zásadami spracovania osobných údajov.
Pre prípad porušenia týchto povinností nesiete zodpovednosť za škodu, ktorá nám alebo tretím osobám v súvislosti s takýmto porušením vznikne.

 • Ako môžete svoje práva vykonávať?

S Vašou žiadosťou sa na nás môžete obrátiť niektorým z týchto spôsobov:
⦁    e-mailom: pndhobby@centrum.sk,
⦁    prostredníctvom nášho elektronického formulára,
⦁    písomne na adresu miesta podnikania prevádzkovateľa.
Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme bezodkladne, najneskôr však do 30 (tridsať) dní informovať rovnakým spôsobom, akým žiadosť podáte.

 • Zásady používania súborov cookies

V súlade so zák.  č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.
Čo sú cookies? Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.
Používanie cookies. Používaním tohto internetového obchodu vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.
Prečo používame cookies? Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Súčasne by sme Vás radi uistili, že údaje získané používaním cookies nevyužívame na Vaše kontaktovanie prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.
Ako môžete nastavenia cookies zmeniť? Väčšina internetových prehliadačov je prednastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, ak sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.
Prečo si ponechať nastavenie cookies? Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

 • Záverečné ustanovenia

Náš internetový obchod nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov. Mladšie osoby môžu náš internetový obchod používať len s udeleným súhlasom jeho zákonného zástupcu.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov. O každej zmene budete informovaný e-mailom.


Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 01.05.2020


 

 • Telefonické objednávky
  046/5423359
 • Doprava zadarmo
  pre objednávky nad 100 €
 • Tovar na sklade
  expedujeme do 24 hod.
 • Zákaznícky servis
  0465423359

   

 • Servis do 48 hodín samozremosť.
 • Predaj na splátky

 • benefit karta od play.google.com
 • Facebook

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.