Slovenské bicykle za skvelé ceny

 
Reklamačný poriadok
(zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)
v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento reklamačný poriadok (ďalej len „Reklamačný poriadok“), ktorý zabezpečuje jednotný a rýchly postup vybavovania reklamácií vád tovaru zakúpeného kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom cez E-shop predávajúceho.
⦁    Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
⦁    Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
⦁    Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
⦁    Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
⦁    Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
⦁    Predávajúci riadne poučí kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z § 622 až § 623 Občianskeho zákonníka tak, že zverejní Reklamačný poriadok na príslušnej podstránke internetového obchodu predávajúceho a kupujúci má možnosť riadne sa s ním riadne oboznámiť v čase pred odoslaním objednávky tovaru. Predávajúci súčasne elektronicky zašle Reklamačný poriadok kupujúcemu spolu s potvrdením o prijatí objednávky.
⦁    Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Kupujúci je povinný reklamáciu bez zbytočného odkladu uplatniť u predávajúceho alebo ním určenej osoby. V prípade existenciu vady tovaru nesmie kupujúci tovar od momentu jej vzniku až do momentu odstránenia vady tovar ďalej používať. Informácie určených osobách a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené v záručnom liste alebo ich predávajúci obratom poskytne kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu (elektronicky).
⦁    Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok predávajúceho. 
⦁    Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho prostredníctvom E - shopu predávajúceho.
⦁    Kupujúci má právo si počas záručnej doby uplatniť u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru zakúpeného u predávajúceho, za ktoré zodpovedá predávajúci.
⦁    Kontaktné údaje Predávajúceho:
Anna Urbanová PND HOBBY
Rastislavova 3, 97101 Prievidza, Slovenská republika
Tel.:        +421 465423359 E – mail:pndhobby@centrum.sk

⦁    Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu (zodpovednosť za vady) tak, že tovar, ktorý je predmetom reklamácie doručí do prevádzkarne predávajúceho a súčasne predávajúcemu doručí oznámenie o uplatnení reklamácie, a to vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený v E – shope predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. V prípade reklamácie realizovanej poštou, alebo kuriérskou službou je vhodné zasielať tovar spolu s príslušnými dokladmi ako doporučenú zásielku zreteľne označenú slovom „REKLAMÁCIA“. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý, pričom náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Reklamovaný tovar zasiela kupujúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo. Kupujúci je povinný v oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady .. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u určenej osoby predávajúceho na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste, prípadne ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci. Predávajúci elektronicky potvrdí kupujúcemu prijatie oznámenia o uplatnení reklamácie.
⦁    Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:
⦁    doručením oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
⦁    doručenie tovaru, ktorý je predmetom reklamácie predávajúcemu alebo určenej osobe, spolu s ostatnou súvisiacou dokumentáciu nevyhnutnou na riadne uplatnenie reklamácie, najmä s dokladom o úhrade tovaru a záručným listom, ak bol kupujúcemu spolu s tovarom doručený. 
⦁    Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý nie je objektívne možné doručiť predávajúcemu, kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo určenou osobou za účelom posúdenia reklamácie. Reklamačné konanie v prípade podľa tohto bodu začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však predávajúci alebo určená osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 (desať) dní od doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu.
⦁    Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo forme určenej predávajúcim. Potvrdením o prijatí reklamácie sa rozumie najmä kópia reklamačného protokolu (formulára) so záznamom o prijatí reklamácie alebo kupujúcemu adresovaná správa obsahujúca písomné vyrozumenie o prijatí reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim v popise reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci potvrdenie o uplatnení reklamácie bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s potvrdením o vybavení reklamácie.
⦁    Predávajúci alebo určená osoba je povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 (troch) dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch do 30(tridsať) dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 (tridsať) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
⦁     Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 (dvanásť) mesiacov od uzavretia zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia tovaru (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
⦁    Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 (dvanástich) mesiacoch od uzavretia zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 (štrnásť) dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
⦁    Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy predávajúcim upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola zmluva uzatvorená, musel vedieť.
⦁    Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
⦁    ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
⦁    ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
⦁    ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
⦁    ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
⦁    ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
⦁    ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
⦁    ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
⦁    ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
⦁    ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru neoprávnenou osobou,
⦁    ak boli spôsobené používaním tovaru v rozpore s jeho účelom, všeobecnými zásadami alebo iným porušením záručných podmienok.  
⦁    Ak má doručená zásielka (objednávka) zjavné vady a poškodenia objektívne zistiteľné pri doručení tovaru a kupujúci bezodkladne poštovému doručovateľovi/kuriérovi tieto vady a poškodenia nenamieta, resp. neodmietne z tohto dôvodu prevziať tovar, predávajúci bude oneskorenú reklamáciu z dôvodu vád a poškodení podľa tohto bodu považovať za opodstatnenú len ak kupujúci dodatočne riadne preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim.
⦁    Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
⦁    opravou/odstránením vád tovaru,
⦁    výmenou tovaru,
⦁    vrátením kúpnej ceny tovaru,
⦁    vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
⦁    písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
⦁    odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
⦁    Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad, a to najneskôr do 30 (tridsať) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci potvrdenie o spôsobe vybavenia reklamácie doručí kupujúcemu elektronicky, prípadne osobne alebo poštou. 
⦁    Na tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 (dvadsaťštyri) mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim pokiaľ nie je v popise tovaru uvedené inak. V prípade použitého tovaru sa Kupujúci a Predávajúci môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, najmenej však 12 (dvanásť) mesiacov.
⦁    Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
⦁    V prípade výmeny tovaru za nový obdrží kupujúci od predávajúceho doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť nová záručná doba, a to odo dňa prevzatia nového tovaru.
⦁    Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená niektorým z nasledujúcich spôsobov:
⦁    odstránením vady, alebo
⦁    výmenou vadného tovaru za nový.
⦁    Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
⦁    Ak ide o odstrániteľnú vadu, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady (aspoň 3-tí krát) po oprave alebo pre väčší počet vád (aspoň 3 vady) tovar riadne užívať, je kupujúci oprávnený požadovať výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. 
⦁    Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
⦁    Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, ktorá však nebráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.
⦁    Ak predávajúci predáva vadný alebo použitý tovar za zníženú cenu z tohto dôvodu, kupujúci nie je oprávnený reklamovať vadu, pre ktorú bola kúpna cena znížená. Ak má však takýto tovar so zníženou ďalšiu (inú) vadu, nesúvisiacu so zníženou cenou, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.
⦁    Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybaví jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci žiadosť kupujúceho zamietne, alebo na ňu do 30 (tridsať) dní odo dňa jej odoslania neodpovie, má kupujúci právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“). Takáto konanie sa nevzťahuje na spory, kde vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 (dvadsať) EUR. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná právnická osoba zapísaná do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“). Návrh môže kupujúci podať u subjektu v listinnej podobe, v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice; návrh môže kupujúci podať aj prostredníctvom formuláru dostupného na webovom sídle Ministerstva www.economy.gov.sk, webovom sídle SOI www.soi.sk, alebo prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov dostupnej na webovej stránke EÚ ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Konanie vedené Slovenskou obchodnou inšpekciou je bezodplatné, iný subjekt môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie konania maximálne do výšky 5 (päť) EUR s DPH. Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí konanie do 90 (deväťdesiat) dní odo dňa jeho začatia.

Záverečné ustanovenia

Na právne vzťahy upravené týmto Reklamačným poriadkom sa vzťahujú právne predpisy platné na území Slovenskej republiky. Tento Reklamačný poriadok vzťahuje len na vzťahy, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na všetky zmluvy dohodnuté a uzavreté výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu, ak je ich predmetom predaj tovaru alebo poskytnutie služby predávajúcim.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tohto Reklamačného poriadku. Zmena reklamačného poriadku je účinná odo dňa umiestnenia jeho nového znenia na internetovej stránke www.pndhobby.sk.


Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 01.05.2020

 • Telefonické objednávky
  046/5423359
 • Doprava zadarmo
  pre objednávky nad 100 €
 • Tovar na sklade
  expedujeme do 24 hod.
 • Zákaznícky servis
  0465423359

   

 • Servis do 48 hodín samozremosť.
 • Predaj na splátky

 • benefit karta od play.google.com
 • Facebook

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.